Abi ASUS ROG G800VI

background image

Elektrooniline kasutusjuhend

EE11767

Esimene väljaanne

Juuli 2016

background image

2

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi

paljundada, edastada, kopeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes

vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK

COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE

GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS

SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID,

AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE

KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE

LANGUS, ANDMETE KADUMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD

SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA

TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla,

vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult

selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD TEHNILSED ANDMED JA TEAVE ON ESITATUD TEAVITAMISEKS

NING NEID VÕIDAKSE IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTA, MISTÕTTU EI OLE NEED ASUSELE SIDUVAD.

ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD

TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on kaitstud.

VASTUTUSE PIIRAMINE

ASUSe vea korral või muu kohustuse tõttu võib teil tekkida õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul,

hoolimata ASUSele esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS enama kui kehavigastuste eest (kaasa

arvatud surm) ning kinnisvara ja materiaalse isikliku vara kahjustamise eest; või muud tegelike ja otseste

kahjude eest, mis on tekkinud garantiitingimustest tulenevate kohustustest mittetäitmisest; ning

hüvituse suurus on maksimaalselt kuni toote lepinguline hind.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult need kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad

lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle

tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE

KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED,

JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD

KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON

SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

TEENINDUS JA TUGITEENUS

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil https://www.asus.com/support/

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3

Sisukord

Teave juhendi kohta .................................................................................................6

Juhendis kasutatavad märksõnad ............................................................................ 8
Ikoonid................................................................................................................................ 8
Tüpograafia ....................................................................................................................... 8

Ettevaatusabinõud ....................................................................................................9

Sülearvuti kasutamine .................................................................................................. 9
Sülearvuti hooldamine ................................................................................................. 10
Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine .............................................................. 11

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Sülearvuti osade ülevaade .....................................................................................14

Vaade ülevalt .................................................................................................................... 14
Vaade alt ............................................................................................................................ 19
Osade ülevaade ............................................................................................................... 21
Vaade vasakult ................................................................................................................. 22
Esikülg ................................................................................................................................. 25

2. peatükk. Sülearvuti kasutamine

Alustamine ...................................................................................................................28

Sülearvuti laadimine...................................................................................................... 28
Tõstke ekraani paneel üles .......................................................................................... 30
Vajutage toitenuppu ..................................................................................................... 30
Puuteplaadi kasutamine .............................................................................................. 31

Klaviatuuri kasutamine ............................................................................................38

Funktsiooniklahvid ......................................................................................................... 38
Windows® 10 klahvid .................................................................................................... 39
Numbriklahvistik ............................................................................................................. 40

background image

4

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 10

Esmakordne käivitamine.........................................................................................42
Menüü Start (Käivitusmenüü) ...............................................................................43
Windows®-i rakendused .........................................................................................45

Töötamine Windows®-i rakendustega .................................................................... 46
Windows®-i rakenduste kohandamine................................................................... 46

Tegumivaade ...............................................................................................................49
Akende automaatkorraldamise funktsioon .....................................................50

Tööpunktide automaatkorraldamine...................................................................... 50

Tegevuskeskus ............................................................................................................52
Teised klaviatuuri otseteed ....................................................................................53
Ühenduse loomine traadita võrkudega ............................................................55

Wi-Fi ..................................................................................................................................... 55
Bluetooth ........................................................................................................................... 56
Lennurežiim ...................................................................................................................... 57

Ühendamine traadita võrkudesse .......................................................................58
Sülearvuti välja lülitamine ......................................................................................60
Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi .....................................................................61

4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST)

Käivituseelne enesetest (POST) ............................................................................64

POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja tõrkeotsinguks ....................... 64

BIOS ................................................................................................................................64

BIOS-isse sisenemine ..................................................................................................... 64
BIOS-i sätted ..................................................................................................................... 65

Süsteemitaaste ...........................................................................................................75

Andmete varundamine ................................................................................................ 76

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

5

5. peatükk. Sülearvuti täiustamine

Sülearvuti tagakaane eemaldamine ...................................................................80
Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine .........................................................86
M.2 kaardi paigaldamine ........................................................................................88

Nipid ja KKK

Kasulikke nõuandeid ................................................................................................92
Riistvara KKK ................................................................................................................93
Tarkvara KKK ................................................................................................................96

Lisad

Ülevaade ............................................................................................................................ 100
Võrguga ühilduvuse deklaratsioon .......................................................................... 100
Kõneväline seade ............................................................................................................ 100
Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus ................................................................ 103
FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta ........................................... 104
CE märgise hoiatus ......................................................................................................... 104
Traadita töökanal erinevatele domeenidele ......................................................... 105
Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid ............................................. 105
UL ohutusteave ............................................................................................................... 107
Elektriohutusnõuded .................................................................................................... 108
TV tüüneriga seotud teated ........................................................................................ 108
REACH ................................................................................................................................. 108
Macrovision Corporation'i tootekohane teatis .................................................... 108
Kuulmiskahjustuste vältimine .................................................................................... 108
Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) ....................................................... 109
CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) .......................... 111
ENERGY STARiga ühilduv toode ................................................................................ 113
Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ........................ 113
ASUS taasringlus / Tootetagastus ............................................................................. 114

background image

6

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend