Pomoć za ASUS ROG G800VI

background image

E-priručnik

CR11767

Prvo izdanje

Srpanj 2016

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo

kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,

UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI

ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA

POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U

OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE

ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU

POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati

pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete

naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne

ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete

koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu

do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod

te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,

NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),

ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto https://www.asus.com/support/

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................6

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................8
Ikone ....................................................................................................................................8
Tipografija .........................................................................................................................8

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................9

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................9
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................10
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................11

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................22
Prednja strana ..................................................................................................................25

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................28

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................28
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................30
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................30
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................31

Korištenje tipkovnice ................................................................................................38

Funkcijske tipke ...............................................................................................................38
Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................39
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................40

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................42
Izbornik Start ...............................................................................................................43
Windows® aplikacije .................................................................................................45

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................46
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................46

Pregled zadataka .......................................................................................................49
Funkcija Snap ..............................................................................................................50

Promjena hotspotova ...................................................................................................50

Centar za radnje .........................................................................................................52
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................53
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................55

Wi-Fi .....................................................................................................................................55
Bluetooth ..........................................................................................................................56
Zrakoplovni način rada .................................................................................................57

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................58
Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................60
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja ................................61

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................64

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................64

BIOS ................................................................................................................................64

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................64
BIOS postavke ..................................................................................................................65

Oporavak sustava ......................................................................................................75

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................76

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Skidanje poklopca odjeljka ....................................................................................80
Installing a Random Access Memory (RAM) module ....................................86
Ugradnja M.2 kartice ................................................................................................88

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................92
ČPP za hardver ............................................................................................................93
ČPP za softver..............................................................................................................96

Dodaci

Pregled ...............................................................................................................................100
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................100
Negovorna oprema .......................................................................................................100
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................103
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................104
Upozorenje o CE označivanju ....................................................................................104
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................105
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................105
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................107
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................108
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................108
REACH .................................................................................................................................108
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................108
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................108
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje

(za litij-ionske baterije)..................................................................................................109
CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .......111
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................113
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji

se odnose na zaštitu okoliša ......................................................................................113
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................114

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo