ASUS ROG G800VI Hjelp

background image

Elektronisk håndbok

NW11767

Første utgave

july 2016

background image

2

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan

reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet

språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for

sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE

UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER

FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL

ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE,

SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP

AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM

ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT

ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller

opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens

fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR

INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN

FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE

SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett

på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket

skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på

eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil

av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert

produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt

skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva

ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV

MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE,

TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT

TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN

FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på https://www.asus.com/support/

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

3

Innhold

Om denne håndboken ............................................................................................6

Begreper brukt i denne håndboken ........................................................................ 8
Ikoner .................................................................................................................................. 8
Skrifttyper .......................................................................................................................... 8

Sikkerhetshensyn ......................................................................................................9

Bruke den bærbare PC-en ........................................................................................... 9
Ta vare på den bærbare PC-en ................................................................................... 10
Riktig deponering........................................................................................................... 11

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din ................................................................14

Sett ovenfra....................................................................................................................... 14
Bunn .................................................................................................................................... 19
Høyresiden ........................................................................................................................ 21
Venstresiden ..................................................................................................................... 22
Forsiden.............................................................................................................................. 25

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang.............................................................................................................28

Lad opp den bærbare PC-en ...................................................................................... 28
Løft for å åpne skjermen .............................................................................................. 30
Trykk på strømknappen ............................................................................................... 30
Bruke styreflaten ............................................................................................................. 31

Bruke tastaturet ..........................................................................................................38

Funksjonstaster ............................................................................................................... 38
Windows® 10 taster ....................................................................................................... 39
Numerisk tastatur ........................................................................................................... 40

background image

4

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10

Starte opp for første gang ......................................................................................42
Start-meny ...................................................................................................................43
Windows®-apper .......................................................................................................45

Arbeide med Windows®-apper ................................................................................. 46
Tilpasse Windows®-apper ........................................................................................... 46

Oppgavevisning .........................................................................................................49
Snap-funksjon .............................................................................................................50

Snap-punkter ................................................................................................................... 50

Handlingssenter .........................................................................................................52
Andre tastatursnarveier ..........................................................................................53
Koble til trådløse nettverk ......................................................................................55

Wi-Fi-kobling .................................................................................................................... 55
Bluetooth .......................................................................................................................... 56
Aireplane mode(Flymodus) ........................................................................................ 57

Koble til kablede nettverk ......................................................................................58
Slå av den bærbare PC-en ......................................................................................60
Sette den bærbare PC-en i hvilemodus .............................................................61

Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test) .................................................................64

Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke ..................................................... 64

BIOS ................................................................................................................................64

Tilgang til BIOS ................................................................................................................ 64
BIOS-innstillinger ............................................................................................................ 65

Gjenopprette systemet ditt....................................................................................75

Utføre et gjenopprettingsalternativ ........................................................................ 76

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

5

Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en

Ta av avlukkedekselet...............................................................................................80
Installere en RAM-modul (Random Access Memory) ...................................86
Installere et M.2-kort ................................................................................................88

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en ....................................................................92
Maskinvare-OSS..........................................................................................................93
Programvare-OSS.......................................................................................................96

Tillegg

Oversikt .............................................................................................................................. 100
Nettverkskompatibilitets erklæring ......................................................................... 100
Ikke-tale-utstyr ................................................................................................................ 100
Kunngjøring fra Federal Communications Commission .................................. 103
Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF) ........... 104
CE-merkeadvarsel ........................................................................................................... 104
Trådløs operasjonskanal for ulike domener .......................................................... 105
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike .................................................. 105
UL sikkerhetsmerknader .............................................................................................. 107
Sikkerhetskrav til strøm ................................................................................................ 108
Merknader for TV-tuner ................................................................................................ 108
REACH merknader .......................................................................................................... 108
Produktmerknad fra Macrovision Corporation .................................................... 108
Unngå hørselstap ........................................................................................................... 108
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) ...................................... 109
CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem).................. 111
Produktet er i samsvar med Energy Star ................................................................ 113
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ......................................... 113
ASUS-resirkulering / Returtjenester ......................................................................... 114

background image

6

Elektronisk håndbok for bærbare PC