Pomocník služby ASUS ROG G800VI

background image

Elektronická príručka

SK11767

Prvé vydanie

Júl 2016

background image

2

notebooku Elektronická príručka

Infalebomácie o autaleboských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť

bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu

kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná

do iného jazyka v akejkoľvek falebome alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie

kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.
SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK

DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ

ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE

URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA

NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY

(VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD,

KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.
Výrobky a firemné označenia, ktaleboé sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými

značkami alebo autaleboskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na

vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich paleboušovania.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA,

PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ

ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO

NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE

POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.
Autaleboské práva © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej

zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade,

bez ohľadu na východisko, na základe ktaleboého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu

škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné paleboanenie (vrátane smrti) a škodu

na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody

vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto

prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.
Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne

ustanovené, alebo vyplývajúce z paleboušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto

záruke.
Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktaleboé sú

spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.
SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV:

(1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE

VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY

ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A

TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH

INFORMOVANÍ.

Servis a podpaleboa

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese https://www.asus.com/support/

background image

notebooku Elektronická príručka

3

Obsah

Infalebomácie o tejto príručke..............................................................................6

Dohody používané v tomto návode ........................................................................8
Ikony ....................................................................................................................................8
Typografické prvky .........................................................................................................8

Bezpečnostné opatrenia .........................................................................................9

Používanie notebooku ..................................................................................................9
Starostlivosť o notebook ..............................................................................................10
Správna likvidácia ...........................................................................................................11

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj notebook ........................................................................................14

Pohľad zhaleboa .............................................................................................................14
Spodná časť ......................................................................................................................19
Pravá strana ......................................................................................................................21
Ľavá strana ........................................................................................................................22
Ľavá strana ........................................................................................................................25

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Začíname ......................................................................................................................28

Svoj notebook nabite ....................................................................................................28
Zdvihnutím otvaleboíte zobrazovací panel ..........................................................30
Stlačte tlačidlo Start (Štart) .........................................................................................30
Používanie dotykovej podložky ................................................................................31

Používanie klávesnice ..............................................................................................38

Klávesy funkcií .................................................................................................................38
Klávesy Windows® 10 ....................................................................................................39
Číslicová klávesnica ........................................................................................................40

background image

4

notebooku Elektronická príručka

Kapitola 3: Práca s Windows® 10

Zapnutie po prvý raz ................................................................................................42
Ponuka Štart ................................................................................................................43
Aplikácie Windows® ..................................................................................................45

Práca s aplikáciami Windows® ....................................................................................46
Prispôsobenie aplikácií Windows® ...........................................................................46

Zobrazenie úloh .........................................................................................................49
Funkcia Snap ...............................................................................................................50

Aktívne body Snap .........................................................................................................50

Centrum akcií ..............................................................................................................52
Ďalšie klávesové skratky ..........................................................................................53
Pripojenie do bezdrôtových sietí .........................................................................55

Wi-Fi .....................................................................................................................................55
Bluetooth ..........................................................................................................................56
Režim Lietadlo .................................................................................................................57

Pripojenie do káblových sietí ................................................................................58
Vypnutie prenosného počítača ............................................................................60
Prepnutie prenosného počítača do nečinného režimu ...............................61

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Automatický test po zapnutí (POST) ..................................................................64

Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov .............64

BIOS ................................................................................................................................64

Accessing BIOS ................................................................................................................64
Nastavenia BIOS-u ..........................................................................................................65

Obnovenie vášho systému .....................................................................................75

Vykonávanie možnosti obnovenia ...........................................................................76

background image

notebooku Elektronická príručka

5

Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača

Odstránenie krytu priehradky ...............................................................................80
Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM) ...............86
Inštalácia karty M.2 ...................................................................................................88

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy ohľadne notebooku ......................................................................92
Časté otázky ohľadne hardvéru ............................................................................93
Časté otázky ohľadne softvéru .............................................................................96

Prílohy

Prehľad ...............................................................................................................................100
Vyhlásenie o zhode siete .............................................................................................100
Nie hlasové zariadenia ..................................................................................................100
Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre

telekomunikácie (FCC) ..................................................................................................103
Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa

vystaveniu rádiovej frekvencii (RF) ...........................................................................104
Varovanie týkajúce sa označenia CE ........................................................................104
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ........................................105
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku .... 105
Bezpečnostné upozalebonenia podľa nalebomy UL ........................................107
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania ...............................................108
Upozalebonenia ohľadne TV tunera ........................................................................108
Oznámenia ohľadne REACH .......................................................................................108
Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Calebopaleboation ..................108
Prevencia pred stratou sluchu ...................................................................................108
Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie) ...........................................................................................109
Schválenie podľa CTR 21(pre notebook so zabudovaným modemom) .....111
Výrobok, ktaleboý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR..........113
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami

ohľadne ochrany životného prostredia .................................................................113
Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov ..............114

background image

6

notebooku Elektronická príručka